Nizhny Novgorod
City
33 years
Age
164 cm
Height
Green
Eye color
Brown
Hair color
Yulia Slavyanochka-Alekseeva
Visagiste, Nizhny Novgorod