Nizhny Novgorod
City
29 years
Age
170 cm
Height
98 cm
Bust
64 cm
Waist
96 cm
Hips
Green
Eye color
Brunette
Hair color
Natalia Preobrazhenskaya
Nizhny Novgorod
City
Nizhny Novgorod
Age
29 years
Height
170 cm
Bust
98 cm
Waist
64 cm
Hips
96 cm
Eye color
Green
Hair color
Brunette